Clarification of the most commonly used terms in the field of higher education

Pojašnjenje najčešće korištenih termina u oblasti visokog obrazovanja

ACADEMIC RECOGNITION (akademsko priznavanje)

ACADEMIC RECOGNITION (akademsko priznavanje) odnosi se na priznavanje kolegija, kvalifikacija ili diploma izdatih od strane jedne (domaće ili strane) visokoškolske ustanove i priznate od druge ustanove. Obićno je to osnova za pristup daljnjem novom studiju na drugoj instituciji (kumulativno priznavanje) ili kao priznavanje u svrhu izbjegavanja ponovnog studiranja vec poznatih elemenata studija (priznavanje naprednog studija).

ACCESS TO HIGHER EDUCATION

ACCESS TO HIGHER EDUCATION (pristup visokom obrazovanju) odnosi se na pravo kvalificiranih kandidata da apliciraju i budu uzeti u razmatranje za upis na viši stepen obrazovanja. Pristup se razlikuje od upisa, pošto kandidat zaista aktivno sudjeluje u programu visokog obrazovanja.

ACCREDITATION (akreditacija)

ACCREDITATION (akreditacija) je postupak u kojem jedna visokoobrazovna ustanova dobija pravo od jednog drugog nadležnog autoriteta da podijeli, i/ili da prizna, svjedodočanstva i kvalifikacije. To pravo može dati država, državna agencija, ili neka druga domaća ili inostrana visokoškolska ustanova.

ADMISSION (prihvat)

ADMISSION (prihvat) aktivnost ili sistem koji omogucava kvalificiranom aplikantu da prati studije na željenoj instituciji i na željenom programu.

ASSESSMENT (procjena)

ASSESSMENT (procjena) odnosi se na postupak utvrdivanja obrazovnog kvaliteta visokoškolske ustanove ili programa. (pismena ocjena vanjskih kvalifikacija od strane kompetentnog autoriteta- auditora). Ovaj izraz, takoder, se odnosi i na procjenu studentske sposobnosti i vještina unutar studijskog programa.

AWARD (priznanje)

AWARD (priznanje) koristi se sinonimno i kao kvalifikacija. Označava stvarno priznati naslov kvalifikacije podijeljene ili dobijene.

COE, Council of Europe, Vijeće Evrope

COE, Council of Europe, Vijeće Evrope

COMPETENT RECOGNITION AUTHORITY

COMPETENT RECOGNITION AUTHORITY (kompetentan autoritet za priznavanje) je službeno tijelo, ustanova ili osoba s ovlaštenjima da donosi pravovaljane i obavezujuće odluke o priznavanju stranih kvalifikacija.

COORDINATOR (koordinator)

COORDINATOR (koordinator) uloga univerzitetskog koordinatora sastoji se u osiguranju provodenja ECTS principa i mehanizama. Brine se o proceduri akademskog priznavanja kolegija položenih na partnerskom univerzitetu i pomaže u razumijevanju i ostalih dokumenata.

COURSE (kolegij, kurs, nastavni predmet)

COURSE (kolegij, kurs, nastavni predmet) dio nastavnog programa koji je obićno samostalan i ocjenjivan odvojeno. Potpuni program studija je normalno sastavljen od mnoštva nastavnih predmeta tj. kurseva.

CREDENTIAL (svjedočanstvo)

CREDENTIAL (svjedočanstvo) dodijeljeno priznanje, diploma ili kvalifikacija.

CREDIT (bod)

CREDIT (bod) Koeficijent opterećenja studenta je kljucni element ECTS-a, koji omogućava mjerenje rezultata učenja postignutih u predvidenom vremenu na datom nivou kvaliteta. Predstavlja kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta u savladivanju predvidenog gradiva, a dodjeljuje se studentu nakon uspješnog okončanja odredenog programa.

CREDIT EVALUATOR (povjerenistvo za priznavanje stranih diploma)

CREDIT EVALUATOR (povjerenistvo za priznavanje stranih diploma) osoba ili povjerenstvo koje prosudjuje priznavanje stranih kvalifikacija.

DIPLOMA

DIPLOMA se odnosi na bilo kakvu formalno podijeljenu kvalifikaciju, svjedodočanstvo ili priznanje.

DIPLOMA SUPPLEMENT (dodatak diplomi)

DIPLOMA SUPPLEMENT (dodatak diplomi) opis studija kojeg je uspješno završio vlasnik kvalifikacije, uključujuci bitne informacije o njenoj prirodi, nivou i primjeni.

EC - European Commision EC - European Commision, Evropsko povjerenstvo.

ECTS

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Evropski sistem prenosa bodova) osmišljen je kao jedinstven sistem koji omogućava lakšu prepoznatljivost i poredenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim obrazovnim institucijama širom Europe.
Primjena sistema ECTS-a doprinosi pokretljivosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača u evropskom prostoru visokog obrazovanja- EHEA.
Takodjer, omogućuje akumulaciju i prenos bodova, te medjunarodno priznavanje perioda studija obavljenog u inostranstvu.

EHEA

EHEA - European Higher Education Area) - evropski prostor visokog obrazovanja.

ENIC

ENIC (European National Information Centre on Academic Recognition and Mobility, Council of Europe/UNESCO), Evropski informacijski centar za akademsko priznavanje i pokretljivost (Vijeće Evrope/UNESCO).

ERA

ERA - European research area, Evropski prostor istraživanja

FAIR RECOGNITION (pošteno priznavanje)

FAIR RECOGNITION (pošteno priznavanje), princip da postupak priznavanja treba biti transparentan, koherentan i pouzdan. Ne treba tražiti tačnu jednakovrijednost u smislu identičnosti studija, nego radije "prihvatljivost" kvaliteta i kvantiteta proučavanih tema u okviru položenih kurseva.

FIELD OF STUDY (područje studija)

FIELD OF STUDY (područje studija) glavne discipline ili tematsko područje kvalifikacije.

FRANCHISE (franšiza, povlastica)

FRANCHISE (franšiza, povlastica) situacija u kojoj jedna ustanova daje pristanak drugoj ustanovi (nacionalnoj ili medunarodnoj) da izdaje odobreni program sve dok zadržava opštu kontrolu nad sadržajem programa, izvodenjem, ocjenjivanjem i održavanjem kvaliteta.

HIGHER EDUCATION (visokoškolsko obrazovanje)

HIGHER EDUCATION (visokoškolsko obrazovanje) svi tipovi predmeta, ili skupovi predmeta (programi), auditorne i laboratorijske vježbe i/ili vježbe sa istraživanjem na nivou višem od srednjoškolskog, koji su priznati od strane ovlaštenih ustanova da predstavljaju njihov visokoškolski sistem.

HIGHER EDUCATION INSTITUTION (ustanova visokoškolskog obrazovanja)

HIGHER EDUCATION INSTITUTION (ustanova visokoškolskog obrazovanja) priznata javna ustanova koja pruža visoko obrazovanje.

INFORMATION PACKAGE (Infomacioni paket)

INFORMATION PACKAGE (Infomacioni paket), predstavlja vodič kroz program studiranja kao i pravila studija na nekoj visokoškolskoj ustanovi, koji daje kompletnu informaciju o obrazovnim profilima, kursevima (obaveznim i izbornim), kao i o sistemu studiranja.
Mora obavezno sadržavati opis sadržaja svakog kursa, procjenu opterećenja da se savlada (izraženog preko ECTS kredita), kao i detalje o načinu polaganja i metodologiji ocjenjivanja savladanog znanja i/ili vještine u okviru datog kursa.
Istovremeno, ovaj vodić treba obezbjediti zainteresiranim studentima kao i nastavnom osoblju osnovne informacije o samoj instituciji, uslovima života ( smještaj, osiguranje, zdravstvena zaštita, itd), kao i druge aktivnosti na univerzitetu, fakultetu i njegovim odsjecima.

ISCED (International Standard Classification of Education UNESCO)

ISCED (International Standard Classification of Education UNESCO), Medunarodna standardna klasifikacija obrazovanja.

LEARNING AGREEMENT (Ugovor o studiranju)

LEARNING AGREEMENT (Ugovor o studiranju), je ugovor o studiranju na nekoj od visoko školskih ustanova u inostranstvu, koji definira program studiranja za svakog studenta i ovjeravaju ga: student, matična institucija kao i institucija domačin studentu za ugovoreni obim i sadržaj studija.
Pomoću ovog ugovora se obezbjedjuje priznavanje realiziranog program studija kojeg ostvaru student kod institucije domaćina, od strane njegove matične institucije.
Najčešće se zaključi preleminarni ugovor, koji se kasnije može promjeniti saglasnošću sve tri ogovorene strane.

LEARNING OUTCOMES (ishodi učenja)

LEARNING OUTCOMES (ishodi učenja), specifične intelektualne i praktične vještine usvojene i testirane uspješnim obavljanjem jedinice, predmeta ili cijelog studijskog programa.

LEVEL (nivo)

LEVEL (nivo), mjesto kvalifikacije u sistemu visokoškolskog obrazovanja. Normalno, postoji nacionalna hijerarhija kvalifikacija.
Broj nivoa visokoškolskih kvalifikacija varira medu zemljama i/ili vrstama visokog obrazovanja.

LEVEL INDICATORS (pokazatelji nivoa)

LEVEL INDICATORS (pokazatelji nivoa), mogu ići od bilo kakve općenite informacije o ulozi kvalifikacije do krajnje detaljizirane specifične izjave o prirodi, vještinama i kompetencijama pridruženim uspješno zavšenom dijelu ili cijeloj kvalifikaciji.

LISBON RECOGNITION CONVENTION (Lisabonska konvencija o priznavanju)

LISBON RECOGNITION CONVENTION (Lisabonska konvencija o priznavanju), odnosi se na Konvenciju o priznavanju kvalifikacija visokoškolskog obrazovanja u evropskoj regiji prihvaćenoj u Lisabonu u aprila 1997. od strane Vijeća Europe/UNESCO.

MODULE (modul)

MODULE (modul) samostalan i koherentan blok učenja. To je dio modularnog studijskog programa gdje se nastavni program dijeli u niz segmenata slićne veličine.

NARIC - National Academic Recognition Information Centre

NARIC - National Academic Recognition Information Centre (European Union and European Economic Area), Nacionalni informacijski centar za akademsko priznavanje. Neki NARIC uredi su ovlašteni za stručno priznavanje.

PARCHMENT

PARCHMENT (dokument) ,originalno svjedodočanstvo.

PREREQUISITES (preduvjeti)

PREREQUISITES (preduvjeti), bilo koji predhodni uvjeti koji moraju biti ispunjeni ili položeni specifični predmeti prije pristupanja drugom programu ili dijelu programa.

PROFESSIONAL RECOGNITION (stručno priznavanje)

PROFESSIONAL RECOGNITION (stručno priznavanje), odnosi se na pravo na rad i stručni status odobren nosiocu kvalifikacije. U Evropskoj Uniji priznavanje za stručne svrhe definisano je kao zakonski akt putem kojeg kompetentni autoritet u zemlji članici priznaje da kvalifikacija koju je aplikant dobio u drugoj zemlji članici je legalna i regulirana.

PROGRAMME OF STUDY (studijski program)

PROGRAMME OF STUDY (studijski program) je skup predmeta, čije različite komponente upotpunjuju i izgradjuju jedan drugoga da bi studentu pružili kvalifikaciju visokoškolskog obrazovanja.
"Program" takodjer označava akademska područja studija i zahtjeve koji kolektivno definišu kvalifikaciju.

QUALIFICATION (kvalifikacija, svjedočanstvo)

QUALIFICATION (kvalifikacija, svjedočanstvo) visokoškolska kvalifikacija: bilo koji "stepen", "diploma", "titula", "naslov" ili druga "potvrda" izdata od strane kompetentnog autoriteta koja označava uspješan završetak visokoškolskog obrazovnog programa.

QUALITY ASSURANCE (osiguranje kvaliteta)

QUALITY ASSURANCE (osiguranje kvaliteta), odnosi se na unutrašnje i vanjske postupke pomoću kojih se održava akademski nivo obrazovanja.

RECOGNITION (priznavanje)

RECOGNITION (priznavanje), formalna potvrda vrijednosti strane obrazovne kvalifikacije, od strane kompetentnog autoriteta, u odnosu na pristup obrazovanju i/ili zaposlenju. Procjena individualnih kvalifikacija. Takva procjena može biti bilo koja vrsta izjave o vrijednosti strane kvalifikacije. Priznanje se odnosi na formalnu izjavu kompetentnog autoriteta za priznavanje u kojoj se potvrduje vrijednost razmatrane kvalifikacije i u kojoj se naznačuju posljedice tog priznavanja za nosioca kvalifikacije. Priznavanje se takoder može odnositi na vjerodostojnost visokoškolske ustanove od strane drugog autoriteta.

REGULATED PROFESSION (regulirana struka)

REGULATED PROFESSION (regulirana struka), odnosi se na struke čija je praksa regulirana na neki način zakonom ili administrativnim pravilima. Data profesija može biti regulirana u jednoj zemlji, dok nije u drugoj.

SUPLEMENT

SUPLEMENT kratica koja se koristi za pojam dopune diplome.

TRANSCRIPT OF RECORDS (prepis ocjena)

TRANSCRIPT OF RECORDS (prepis ocjena), službeni zapis koji pokazuje napredak i dostignuća studenta ili prekid studija. Mnogi obrazovni sistemi, bazirani na bodovima, upotrebljavaju detaljan prepis ocjena koji pokazuje bodove i ocjene za upisane predmete (npr. ECTS prepis ocjena).

UNESCO/CEPES

UNESCO/CEPES - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/European Higher Education Section, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu/Sekcija za evropsko visoko obrazovanje.

UNIVERSITY (univerzitet)

UNIVERSITY (univerzitet) koristi se kao opšti izraz koji uključuje bilo koju visokoškolsku obrazovnu ustanovu.

VALIDATION (pravovaljanost)

VALIDATION (pravovaljanost), postupak u kojem priznata ustanova koja izdaje svjedočanstvo, ocjenjuje da program studija koji vodi do kvalifikacije je odgovarajućeg kvaliteta i standarda. To može biti njezin vlastiti program ili neke njoj podredjene ustanove (vidjeti FRANCHISE).