Obavještenje za studente koji ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo

Studenti koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje putem Ministarstva na nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, duzni su najkasnije do 05.11.2022. godine dostaviti potvrdu o redovnom studira11ju za akadcmsku 2022./2023. godinu, odnosno dokumentaciju navedenu u \u{10006f}jesenju o priznavanju prava na zdravstveno osiguranje. Za studente koji ne dostave trazenu dokumentaciju, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sar\u{10009e}jevo, po sluzbenoj duznosti, donijet ce rjesenje o prestanku prava na zdravstveno osiguranje, odnosno izvrsiti odjavu sa zdravstvenog osiguranja.

Obavještenje MONKS.pdf