Upis u zimski semsetar akademske 2022/2023 godine

Upis će se vršiti od 19.09.2022. godine do 30.09.2022. godine
Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 14:00 sati.
Za upis u zimski semestar u akademskoj 2022/2023. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

 1. Indeks (obavezno upisati predmete zimskog semestra);
 2. Upisni list, semestralni list, dva prijavna lista – ŠV 20 (navedeni upisni materijal možete kupiti na portirnici fakulteta);
 3. Ugovor o učenju (izvršiti odabir izbornih nastavnih predmeta za zimski i ljetni semestar kroz informacioni sistem za podršku nastavi Zamger i potpisan predati u dva primjerka);
 4. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),
 5. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),
 6. Dokaz o uplati upisnine/školarine (uplatu izvršiti prema uputstvu za uplatu koji se nalazi u prilogu obavještenja).

  PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

  Redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo i ispunili su uslove za upis u narednu godinu studija obavezni su izvršiti uplatu upisnine u iznosu od 100,00 KM za prvi ciklus studija, odnosno 130,00 KM za drugi ciklus studija.
  Redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo a koji obnavljaju godinu studija, prilikom upisa obnove dužni su izvršiti uplatu upisnine-obnove u iznosu od 200,00 KM za prvi ciklus studija, odnosno 260,00 KM za drugi ciklus studija.
  Redovni samofinansirajući studenti (toškove studija snose sami studenti) koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija obavezni su izvršiti uplatu školarine u iznosu od 1800,00 KM za prvi ciklus studija, odnosno 2000,00 KM za drugi ciklus studija.
  Redovni samofinansirajući studenti (toškove studija snose sami studenti) a koji obnavljaju godinu studija, prilikom upisa obnove dužni su izvršiti uplatu od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i uplatu upisnine-obnove u iznosu od 200,00 KM za prvi ciklus studija, odnosno 260,00 KM za drugi ciklus studija.
  Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja i koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija oslobođeni su plaćanja troškova upisnine i školarine.
  Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja prilikom obnove godine oslobođeni su plaćanja 100,00 KM po nepoloženom ispitu, te plaćaju samo iznos upisnine-obnove za prvi ciklus studija 200,00 KM, odnosno 260,00 KM za drugi ciklus studija.

  STRUČNI STUDIJ “RAZVOJ SOFTVERA”

  Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija obavezni su izvršiti uplatu školarine u iznosu od 2000,00 KM
  Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 200,00 KM za ponovni upis u godinu studija.

  STUDENTI UPISANI NA EKVIVALENCIJU ZVANJA

  Studenti upisani na ekvivalenciju zvanja uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu.

  Napomena:

  Redovni student može obnoviti istu godinu i ostati redovni student. Ukoliko drugi put obnovi istu godinu onda se mijenja njegov status u redovnog samofinasirajućeg studenta.
  Student koji plaća školarinu i prvi put je upisan u tekuću godinu i koji je položio sve ispite iz tekuće studijske godine i prema postignutom prosjeku iz prethodne studijske godine spada u 20% studenata sa najvišim prosjekom, oslobođen je plaćanja školarine za nastavak studija na tom ciklusu.
  Studenti strani državljani dužni su prilikom predaje dokumenata za upis u akademsku godinu dostaviti i potvrdu o prijavi boravka.
  Uplate pod rednim brojem 4. i 5. uplaćuju svi studenti, kao i studenti koji pripadaju posebnim kategorijama, bez obzira da li obnavljaju godinu ili upisuju narednu.

  uplatnica_ISSS_ETF_6
  uplatnica_ISSS_UNSA_3
  uputstvu_za_uplatu
  uplatnica_upisni_materijal.