Upis

Upis na postdiplomski studij

Upis na postdiplomski studij koji vodi dobijanju titule Magistra elektrotehničkih nauka je otvoren za sve studente koji su završili dodiplomski studij elektrotehnike, računarskih nauka ili fizike (prirodne nauke, tehničke nauke ili matematičko-fizički kurs), koji imaju prosječnu ocjenu od najmanje 7,5 na ispitima i vježbama tokom dodiplomskog studija (ili ekvivalentan u drugim zemljama), a takođe ispunjavaju i uopšte uslove određene Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Pored gore navedene grupe studenata, upis je takođe dozvoljen studentima drugih disciplinarnih grana ako su ispunili opšte uslove propisane Statutom Univerziteta u Sarajevu, ili imaju prosječnu ocjenu od najmanje 7,5 na ispitima i vježbama tokom dodiplomskog studija (ili ekvivalent u odnosu na završeni studij), te su položili poseban test znanja i prikladnosti koji određuje Elektrotehnički fakultet Sarajevo. Ovaj test ovisi o vrsti univerzitetskog studija koji je kandidat ranije pohađao, kao i o stručnoj oblasti njegovog/njenog magistarskog studija.

Kandidati koji su završili univerzitetski dodiplomski studij u ranije navedenim oblastima, ali imaju prosječnu ocjenu manju od 7,5 na ispitima i vježbama tokom dodiplomskog studija, ipak se mogu upisati na postdiplomski studij za dobijanje titule magistra ako su se posebno istakli kroz istraživački rad, koji je objavljen ili predstavljen u stručnoj literaturi.

Prijave za upis na postdiplomski studij za dobijanje titule magistra će pregledati Prodekan za naučno-istraživački rad, postdiplomske i doktorske studije, koji u skladu sa propisanim uslovima odobrava upis. Za kandidate sa drugih studija Prodekan će osigurati dodatne ispite. Upis će biti odobren tek nakon polaganja ovih sipita.

Struktura studija i obaveze studenta

Tokom druge godine studija, student odabire mentora za magistarski rad, u skladu sa stručnim poljem interesovanja i relevantnom oblasti magistarskog rada.

Postdiplomski kursevi se obavljaju naizmjenično svakih par godina, najprije za prvu godinu upisa, zatim za drugu. Po dogovoru sa Mentorom studija, studenti iskazuju svoj izbor predmeta za prvu i drugu godinu nakon upisa u prvu godinu. Predmeti koje odaberu studenti su preferirani, ali ne i garantovani izbor predmeta koje će studenti pohađati, uzimajući u obzir minimalan broj studenata koji su izabrali dati predmet. Studenti mogu izabrati do dva predmeta iz silabusa koji pripada drugim oblastima postdiplomskog studija, na osnovu dostupnosti kursa tokom njegovog/njenog studija.

Finansiranje studija

U skladu sa odlukom Vlade Kantona Sarajevo, finansiranje programa tercijarnog obrazovanja nije uključeno u budžet, pa se treba finansirati na principu vlastitog finansiranja. Ovo znači da Fakultet organizuje postdiplomski studij u potpunosti iz cijene školarine upisanih studenata. Iznos upisnine na postdiplomski studij će biti objavljen u saopštenju povodom početka upisa.