Kriteriji za rangiranje kandidata za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

Upis kandidata na studijske programe vrši se u skladu sa planom upisa studenata koji se pravi za slijedeću studijsku godinu, a potvrđuje ga nadležno Ministarstvo.

U dosadašnjoj praksi, pravo na upis u prvu godinu prvog ciklusa studija su ostvarivali kandidati koji su ostvarili barem 10 (od ukupno 40) poena na prijemnom ispitu i koji se, prema ostvarenim ukupnim rezultatima (opći uspjeh, uspjeh iz maternjeg jezika, matematike i fizike, rezultat prijemnog ispita, takmičenja), nalaze unutar broja kandidata koji je odobren planom upisa u prvu godinu prvog ciklusa studija za narednu studijsku godinu. To u pravilu znači da je prijemni ispit iz matematike bivao eliminatoran (kandidat/kandidatkinja mora ostvariti određeni broj bodova na prijemnom ispitu - npr. minimalno 25% bodova sa prijemnog ispita), ali može doći do promjene tog pravila, o čemu kandidati budu na vijeme obavješteni.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrši se u zavisnosti od broja poena koje kandidat osvoji po osnovu:

Općeg uspjeha:
Broj poena po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako što se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 4.

Uspjeha iz maternjeg jezika, matematike i fizike:
Broj poena po osnovu uspjeha iz predmeta maternji jezik, matematika i fizika vrednuje se sa maksimalno 40 bodova. Ovaj broj izračunava se tako što se najprije za maternji jezik i matematiku izračunava srednja vrijednost ocjene u sva četiri razreda, a za fiziku u posljednja dva razreda u kojima je kandidat imao fiziku. Ukoliko kandidat nije imao neki od predmeta u nekom od razreda, za taj razred se uzima ocjena 0. Zatim se izračunava srednja vrijednost ocjene za ova tri predmeta, zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 8.

Rezultata postignutih na prijemnom ispitu iz matematike:
Prijemni ispit vrednuje se sa maksimalno 40 poena, pri čemu je za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija neophodno ostvariti barem 10 poena na prijemnom ispitu, dok za upis u prvu godinu stručnog studija “Razvoj softvera” ovaj ispit nije eliminatoran. Ispit se radi putem testa, u ovjerenom duplikatu, od čega jedna kopija ostaje Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a druga kandidatu. Zaokružen tačan odgovor sa potpunim i korektnim postupkom nosi 2 poena. Zaokružen tačan odgovor uz nedvosmisleno nepotpun postupak nosi 1 poen. Zadatak sa nedvosmisleno nekorektnim postupkom nosi 0 poena, bez obzira da li je zaokružen tačan odgovor ili ne. Isto vrijedi za zadatak sa zaokruženim netačnim odgovorom, bez obzira na postupak. Negativnih poena nema. Broj ponuđenih odgovora za svaki zadatak na prijemnom ispitu je pet. U slučaju da zbog sigurnosne situacije ne bude moguće da se prijemni ispit organizira u prostorijama Fakulteta, prijemni ispit će biti organiziran on-line, po pravilima o kojima će potencijalni kandidati biti na vijeme obavješteni.

Rezultata ostvarenih na takmičenjima iz matematike, fizike i informatike:
Za jedno od osvojenih mjesta na lokalnim (općinskim, gradskim) takmičenjima učenika srednjih škola, dobija se: 2 poena za osvojeno prvo mjesto; 1 poen za osvojeno drugo mjesto; 0.5 poena za osvojeno treće mjesto.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnim takmičenjima učenika srednjih škola, dobija se: 3 poena za osvojeno prvo mjesto; 2 poen za osvojeno drugo mjesto; 1 poena za osvojeno treće mjesto.

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika srednjih škola na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine, dobija se: 4 poena za osvojeno prvo mjesto; 3 poen za osvojeno drugo mjesto; 2 poena za osvojeno treće mjesto.

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnim takmičenjima učenika srednjih škola, dobija se: 5 poena za osvojeno prvo mjesto; 4 poen za osvojeno drugo mjesto; 3 poena za osvojeno treće mjesto.

Ukupan broj poena koje kandidat dobija po osnovu takmičenja formira se na osnovu zbira poena po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou općine, grada, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine i to samo iz predmeta matematika, fizika i informatika. Pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom “Smotra tehničkog stvaralaštva”, koje organizira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Za kandidate iz država nastalih raspadom bivše SFRJ za bodovanje ostvarenih rezultata na takmičenjima će se primjenjivati odredbe utvrđene tekstom Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu, u studijskoj 2020/2021. godini, uz primjenu principa ekvivalencije (lokalno = općinsko, gradsko; kantonalno = županijsko/regionalno, regije unutar države; entitetsko = pokrajinsko i ostalo; državno = državno).

Kandidatima koji su imali odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, dodjeljuje se 5 (pet) poena.

Određeni broj kandidata biće oslobođen plaćanja troškova studija, pri čemu troškove njihovog studiranja pokriva Budžet Kantona Sarajevo ("redovni studenti”), dok ostali kandidati imaju obavezu djelimične participacije troškova studiranja (“redovni samofinansirajući studenti”).

Ostali kriteriji i mjerila za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija, su utvrđeni Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu, Konkursom za upis u prvu godinu stručnog studija, te dodatnim pripadajućim odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu (koji se mogu promijeniti od godine do godine).