Treći prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (treći prijavni rok), provodi se putem studentske službe fakulteta.

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 21.09.2022. do 30.09.2022. godine, svaki radni dan u periodu od 10:00-14:00 sati

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini (treći prijavni rok), održaće se u ponedjeljak, 03.10.2022. godine u 13:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja).

Saglasno uvjetima Konkursa, kandidati koji ne pristupe prijemnom ispitu, smatraće se da su odustali od upisa, odnosno njihova prijava neće biti razmatrana.

Nakon izvršene uplate za polaganje prijemnog ispita kandidati na šalter Studentske službe fakulteta predaju original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

− Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku);

− Diplomu o završenoj srednjoj školi; − Izvod iz matične knjige rođenih; − Uvjerenje o državljanstvu; − Dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, djece bez oba roditelja; − Dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima; − Dokaz o izvršenoj uplati za polaganje prijemnog ispita.

Uplatnica