Obavještenje o prezentaciji prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) studenta Irfana Prazine

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o Zmaja od Bosne bb

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Irfan Prazina, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Metode i modeli za automatsku analizu i testiranje rasporeda elemenata na web baziranim korisničkim interfejsima".

Prezentacija će se održati 31. oktobra 2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 14:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 3-02, treći sprat).

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.