Obavještenje o prezentaciji prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) studenta Emira Coge

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o Zmaja od Bosne bb

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Emir Cogo, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Proceduralno modeliranje hijerarhijske podjele prohodnog prostora sa inter-operabilnošću između nivoa hijerarhija".

Prezentacija će se održati 31. oktobra 2022. godine (ponedjeljak), s početkom u 10:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 3-02, treći sprat).

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.