Predbolonjski studijski program (ETF-A) je zajedničko ime za nastavni plan i program prema kojem su studenti upisivani na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, zaključno sa akademskom 2004/2005 godinom. U akademskoj 2005/2006 na prvu godinu je primljena prva generacija studenata prema novom programu usklađenom sa Bolonjskim procesom.

Upis novih studenata prema programu ETF-A nije u planu, ali postojećim studentima će biti omogućeno da završe dodiplomski studij te upišu postdiplomski studij prema ovom programu.

Studij ETF-A sastoji se iz diplomskog i postdiplomskog studija.

Diplomski studij traje minimalno 9 semestara aktivne nastave + 2 semestra za pripremu i odbranu diplomskog rada. Po završetku studija, student stiče zvanje "Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za {naziv odsjeka}".

Osobe sa uspješno završenim diplomskim studijem na ovom ili nekom drugom tehničkom ili srodnom fakultetu imaju pravo upisa na postdiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu. Ovaj studij traje 3 semestra + priprema i odbrana magistarskog rada, a po završetku studija stiče se zvanje "Magistar elektrotehničih nauka"