Postdiplomski - magistarski studij na ETF-Sarajevo po predbolonjskom programu

Program postdiplomskog studija ima za cilj razvoj nezavisnih istraživača i naprednih inžinjera sa širokim profesionalnim znanjem. U magistarskom programu, kandidat mora, u pravilu, tokom dvije godine da ispuni zahtjeve magistarskog studija, koji se sastoji od tri semestra predavanja i ispita, te jednog semestra pripreme i odbrane njihove magistarske teze.

Program postdiplomskog studija koji vodi do diplome Magistra elektrotehničkih nauka sastoji se od šest izbornih tema. Svaka tema obuhvata 30 časova predavanja kombinovanih sa seminarskim radovima.

U magistarskoj tezi, koja se obično priprema šest mjeseci, kandidat treba demonstrirati svoje sposobnosti razmišljanja na naučni način, kao i sposobnost obavljanja istraživačkog rada. Kada je kandidat ispunio sve zahtjeve i uspješno odbranio tezu, on/ona dobija akademsku titulu Magistra elektrotehničkih nauka u oblasti za koju je pohađao postdiplomski kurs. Postdiplomski studij ne bi trebao trajati duže od četiri godine.