Nostrifikacija i ekvivalencija inostranih diploma i javnih isprava

Fakultet NE VRŠI nostrifikaciju diploma i ekvivalenciju javnih isprava ako su stečene na srodnim ustanovama u inostranstvu.

Nostrifikacijom se diplomi o završenom visokom obrazovanju, stručnom ili naučnom stepenu stečenom u inostranstvu, priznaje ravnopravnost sa diplomom stečenom na Univerzitetu, kao i druga prava koja ta diploma da.

Ekvivalencijom se odgovarajućoj javnoj ispravi o započetom visokom obrazovanju u inostranstvu priznaje ravnopravnost sa odgovarajućom javnom ispravom o završenim godinama studija, semestrima i trimestrima ili položenim ispitima na Univerzitetu, radi nastavka školovanja.

Pod javnim ispravama, u smislu ovog Pravilnika, smatra se svjedočanstvo i uvjerenje izdato od odgovarajuće ustanove.

Nostrifikacija diploma, odnosno ekvivalencija javnih isprava vrši se na zahtjev državljana Bosne i Hercegovine, kao i stranih državljana, odnosno lica bez državljanstva koji za to imaju pravni interes u Bosni i Hercegovini.

Za sva pitanja vezana za ovu tematiku zainteresovani se trebaju odbratiti Univerzitetu u Sarajevu.