Objava o odbrani naučnoistraživačkog seminara - Emir Dervišević

UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

S a r a j e v o Zmaja od Bosne bb

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-5251/22 od 27.09.2022. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

O B A V I J E S T
o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Emir Dervišević, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.2, pod naslovom Simulacije napada uskraćivanja usluge u mrežama kvantne distribucije kriiptografskih ključeva (naziv na engleskom jeziku: Simulations of Denial of Service Attacks in Quantum Key Distribution Networks.

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Miralemom Mehićem, vanrednim profesorom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara, održat će se 13. oktobra 2022. godine (četvrtak), s početkom u 14:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 2-26, drugi sprat).

Odbrana seminara je javna.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašavaju se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Sažetak
ICAT Article