Obavijest o odbrani seminara Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Narves Behlilović

UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

S a r a j e v o Zmaja od Bosne bb

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-7376/22 od 05.12.2022. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

O B A V I J E S T
o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Narves Behlilović, magistar elektrotehnike diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.1, pod naslovom;
Mogućnosti korištenja Faradejeve rotacije u savremenim bežičnim komunikacionim sistemima;.

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Irfanom Turkovićem, redovnim profesorom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara, održat će se uz fizičko prisustvo, dana 9. decembra 2022. godine (petak), s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 3-02, treći sprat).

Odbrana seminara je javna.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašava se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Sažetak NIS 1.1 - Narves Behlilovic-1.pdf