Obavještenje o odbrani magistarskog rada Dragan Duvnjak

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb S a r a j e v o

O B A V J E Š T E N J E

DRAGAN DUVNJAK, dipl.ing.el. branit će magistarski rad pod naslovom

Primjena hibridnog cloud modela među kompanijama i institucijama u BiH sa fokusom na mrežni i sigurnosni aspekt" 27. juna 2023. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati

u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta

sala S1 - prizemlje

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad može se pregledati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.