Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu predstavlja najstariju i najveću visokoškolsku ustanovu u Bosni i Hercegovini koja školuje kadrove iz različitih oblasti elektrotehnike i računarstva.

Elektrotehnički fakultet osnovan je 1961. godine. Od 1962. godine rade dva odsjeka: Odsjek za elektroenergetiku i Odsjek za automatiku i elektroniku. Odsjek za informatiku je formiran 1972. godine, a Odsjek za telekomunikacije 1976. godine.

Danas se na Elektrotehničkom fakultetu obrazuju vodeći stručnjaci u oblasti elektroenergetike, automatike i elektronike, računarstva i informatike i telekomunikacija kroz tri ciklusa obrazovanja sa ukupno 12 studijskih programa Fakultet je danas smješten u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu u objektima čija površina omogućuje standard od cca 5 m2 po studentu. Za izvjesne laboratorijske vježbe Fakultet koristi i kapacitete javnih preduzeća JP Elektroprivreda BiH i Telecom BiH.

Od osnutka pa do danas na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu po Ante Bologna programu studiranja (ETF-AB) diplomirala su 19 496 studenta, stupanj magistra nauka steklo je 564 kandidata i stupanj doktora tehničkih nauka steklo je 130 kandidata. Po Bologna programu studiranja (ETF-B) prvi ciklus studija (Bachelor) završilo je 2529 studenata, stručni studij 36 studenata, drugi ciklus studija (master) 1440 studenata i treći ciklus studija (doktorski ) 24 studenta.

Na Fakultetu danas u stalnom radnom odnosu radi:

 • 49 nastavnika - (redovnih 15, vanrednih 21, docenata 13)
 • 30 asistenta- (viših asistenata 15, asistenata 15)


U dopunskom radnom odnosu angažirano je:

 • 6 nastavnika (redovni 5, vanredni 1)
 • 30 asistenta- (viših asistenata 15, asistenata 15)


U tekućoj akademskoj 2022/2023 upisano je 1445 studenata na prvi, stručni i drugi ciklus studija.

Studij se odvija u okviru četiri odsjeka:

 • Odsjek za automatiku i elektroniku na kome studira 291 student na oba ciklusa studija;
 • Odsjek za elektroenergetiku na kome studira 220 studenata na oba ciklusa studija;
 • Odsjek za računarstvo i informatiku na kome studira 681 student na oba ciklusa studija i 119 studenata na stručnom studiju razvoj software;
 • Odsjek za telekomunikacije na kome studira 134 studenta na oba ciklusa studija;


Nastava se danas na svakom od četiri Odsjeka realizira prema dva nastavna programa:

 • Stari program (ETF- AB)
 • Novi program (ETF–B)Novi nastavni (ETF-B) program omogućuje mobilnost studenata tokom studija i ekvivalenciju diploma u okviru Europskog visokoškolskog ambijenta ( ERA i EHEA).

Studenti koji studiraju po (ETF-B) studijskom programu, nakon završetka treće godine (prvi ciklus) i postignutih 180 ECTS bodova (uključen i završni rad koji donosi 12 ECTS bodova) stječu zvanje Bachelor of Electrical Engineering (Inženjer elektrotehnike). Nakon toga oni se mogu zaposliti ili nastaviti studij na drugom ciklusu koji traje dvije godine i koji omogućuje stjecanje zvanja Master of Engineering (Diplomirani inženjer). Za stjecanje ovog zvanja potrebno je postići novih 120 ECTS bodova.

Nakon završetka prvog (dodiplomskog) i drugog (diplomskog) ciklusa student se može zaposliti ili nastaviti studij u okviru trećeg (postdiplomskog) ciklusa, koji traje tri godine (180 ECTS bodova) i koji omogućuje stjecanje naučne titule doktor tehničkih nauka.

Treći ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu bit će organiziran počev od akademske 2010/2011 do kada će drugi ciklus završiti studenti prve generacije studija ETF-B.

ETF je međunarodno akreditiran od sljedećih akreditacijskih organizacije ASIN, EQANIE, ENAEE i EUR-ACE.

Osim aktivnosti u svojoj osnovnoj edukativnoj djelatnosti, Elektrotehnički fakultet je od svog osnutka pa sve do danas bio i ostao mjesto intenzivnog naučnoistraživačkog rada i ostalih aktivnosti vezanih za promociju nauke i tehnologije.

Fakultet je posjedovao niz laboratorija u okviru svoje predratne lokacije u Lukavici, gdje su se realizirali mnogi istraživački i razvojni projekti koji su direktno ugovarani sa fondovima za naučni rad na republičkom i saveznom nivou, kao i sa industrijskim gigantima kao što su bili Energoinvest, Elektroprivreda BiH, Unis, Famos i drugi.

Fakultet je također realizirao i niz istraživačko razvojnih projekata za tadašnje Sizove za naučni rad i na Saveznom i Republičkom nivou, a bio je u periodu od 1985-1991 nosilac nekoliko velikih projekata koji su imali oznaku DC (Društveni ciljevi) i imali su značajna sredstva i budžet za višegodišnja istraživanja i razvoj u okviru tadašnje države Jugoslavije.

U godinama nakon rata, počev od 1996., Fakultet uspjeva da se povrati i u sferu istraživanja i razvoja i do danas realizira preko 80 istraživačkih projekata i studija za renomirane partnere kao što su: JP Elektroprivreda BiH, JP BH Telecom , Energoinvest, RMU Banovići, DD Tvornica cementa Kakanj, HT Mostar, Bosna-S i drugi.

Njegovi nastavnici i saradnici u stalnom i dopunskom radnom odnosu su vrlo aktivni i u naučno istraživačkom i stručnom radu, i pored skromnih laboratorijskih resursa kojima Fakultet danas raspolaže.

U periodu do rata njegovi saradnici radeći u tadašnjim istraživačko razvojnim centrima u Energoinvestu, Unisu, Elektroprivredi BiH, Famosu i drugim, su podnjeli i dobili verifikaciju i priznanje za preko 20 patenata u svijetu.

Trenutno se na Fakultetu realizira 8 projekata za Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, 4 projekta za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke , 2 projekta se realiziraju u međunarodnoj naučnoj saradnji u okviru FP6, jedan projekt je u okviru FP 7 projekata Evropske unije, 2 projekta u okviru Tempus-a , kao i 5 projekata za naručioce iz privrede i industrije sa kojima Fakultet ima ugovore o poslovno tehničkoj saradnji. Više podataka o ovim projektima se može naći na Web portalu ETF-a na linku:
Elektrotehnički fakultet je i organizator medjunardnih naučnih skupova i simpozija, koji su nasljednici poznatog i tada vrlo referentnog Simpozija koji se održavo na Jahorini i bio posvečen informacionim tehnologijama, i to:

 • BIHTEL, bijenalni simpozij iz oblasti telekomunikacija ( parne godine )
 • ICAT, bijenalni simpozij iz oblasti informacionih, komunikacionih i automatizacionih tehnologija ( neparne godine )


Njegovi nastavnici i saradnici, iako radeći sa skromnim materajalnimi i finansijskim resursima za naučno-istraživački rad, uspjevaju da prate i aktivno sudjeluju u istraživanjima objavljujući svoje naučne i strućne radove u časopisima i na naučnim skupovima i sa medjunarodnim recenzijama koje su uvedene u priznate referentne baze podataka.

Tako je, samo u periodu posljednje dvije godine 2006 i 2007, objavljeno ili podneseno ukupno preko 30 radova koji se nalaze u referentnim bazama podataka koje su verificirane kao takve na Senatu Univerziteta u Sarajevu. Ove referentne baze uključuju : CC, SCI, ACM Digital Library, IEEEXplore, INSPEC, Elsevier : Compendex database, Engineering Index, Science Direct, Scopus : zatim Information Science Abstracts , Energy Science and Technology, ISI Proceedings , i iz oblasti matematskih nauka Zentralblatt Math I MathSciNet.

Elektrotehnički fakultet osnovan je 1961. godine. Od 1962. godine rade dva odsjeka: Odsjek za elektroenergetiku i Odsjek za automatiku i elektroniku. Odsjek za informatiku je formiran 1972. godine, a Odsjek za telekomunikacije 1976. godine.

Danas se na Elektrotehničkom fakultetu obrazuju vodeći stručnjaci u oblasti elektroenergetike, automatike i elektronike, računarstva i inform...


Identifikacioni broj:

4200494560317

Budžetska organizacija:

3502006

Depozitni račun:

1411965320008475

Banka:

Bosna Bank International d.d. Sarajevo


Dekan:

Prof.dr. Jasmin Velagić

dekan@etf.unsa.ba

----------------------:

Prodekan za nastavu:

Doc.dr. Mirza Batalović

prodekan.nastava@etf.unsa.ba

Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju:

Prof.dr. Tarik Uzunović

prodekan.nir@etf.unsa.ba

Šef službe za pravne, personalne i opće poslove:

Kancelarija dekana:

Šef službe za nastavu:

Šef Službe za javne nabavke:

Služba za računovodstvo i finansije:

Služba za pravne, personalne i opće poslove:

Centar za IKT:


Sturktura i upravaljanje

Fakultet se sastoji od četiri odsjeka i nekoliko službi, a njime upravlja dekan i Fakultetsko vijeće, koje broji preko 50 članova - zaposlenika iz redova nastavnika i saradnika te studenata. Vijeće zasjeda jednom mjesečno.

Rukovodstvo

Rukovodstvo Fakulteta se sastoji od Dekana i tri prodekana.
Bira ih Vijeće fakulteta tajnim glasanjem na period od četiri godine. Osoba može biti birana dva puta na funkciju dekana.
Dekan za svoj rad odgovara Vijeću fakulteta i Rektoru Univerziteta, a u skladu sa Statutom Univerziteta i lokalnim pravilima.

Vijeće Fakulteta

Vijeće fakulteta upravlja radom Fakulteta zajedno sa Dekanom.
Vijeće se sastoji od više od 50 osoba u nastavnom-naučnim zvanjima (redovni i vanredni profesori, docenti, predstavnici saradnika i studenata), te se u pravilu se sastaje jednom mjesečno.
Sjednicama Vijeća predsjedava Dekan.
U slučaju potrebe vanredne sjednice Vijeća se organizuju i češće od jednom mjesečno.

Akreditacije studijskih programa

Od 2012. godine su studijski programi Prvog ciklusa na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu dobili međunarodni certifikat od akreditacijske agencije za studijske programe ASIIN iz Njemačke, čime ova akreditacijska agencija potvrđuje da su studijski programi Prvog ciklusa iz oblasti iz automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike i telekomunikacija po svom sadržaju i načinu izvođenja u potpunosti podudarni sa normama visokog obrazovanja koje vrijede u Evropskoj uniji.

https://res.cloudinary.com/etf/image/upload/v1654770356/Logo_ETF_text_ij82t9.png

Isti tip akreditacije Elektrotehnički fakultet je prošao i 2018 godine, tako da je akreditacija nastavljena i za period do 2024. godine.

Podaci o akreditaciji programa Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu se mogu pronaći na slijedećem linku, gdje ime Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu stoji zajedno sa svim drugim prestižnim univerzitetima Njemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja. Ovakvom akreditacijom se ne može pohvaliti ni jedna druga visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini.