Obavijest o odbrani seminara Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Ehlimana Krupalija

UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

S a r a j e v o Zmaja od Bosne bb

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-7384/22 od 05.12.2022. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

O B A V I J E S T o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Ehlimana Krupalija, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.2, pod naslovom ;Cause-effect graphing technique: A survey of available approaches and algorithms;.

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Ingmarom Bešićem, vanrednim profesorom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara, održat će se 16. decembra 2022. godine (petak), s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala  1-15).

Odbrana seminara je javna.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašavaju se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Seminar1.2 Ehlimana Krupalija.pdf