Odbrana seminara - Adaleta Gicić

UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

S a r a j e v o Zmaja od Bosne bb

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-971/23 od 03.04.2023. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

O B A V I J E S T
o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Adaleta Gicić, branit će Naučnoistraživački seminar 2.1, pod naslovom "Intelligent credit scoring using deep learning methods".

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Dženanom Đonko, redovnim profesorom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara, održat će se 11. aprila 2023. godine (utorak), s početkom u 15:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala S8).

Odbrana seminara je javna.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašavaju se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Naučnoistraživački seminar 2.1. Adaleta Gicic-Sazetak.doc