KONKURS za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Na osnovu člana 103. stav (1) Zakon o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-102/22 od 10.01.2022. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1-37/22 od 26.01.2022. godine), Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta, raspisuje
KONKURS
za izbor akademskog osoblja
ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE
U naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Telekomunikacije", u radni odnos s punim radnim vremenom - 1 izvršilac
Uvjeti:
Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene članom 96. tačka e) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194. stav (1) tačka e) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti koje kandidat za izbor treba da ispunjava su:
vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija. U slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uvjet objavljena knjiga i/ili mentorstva, uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citatnim bazama podataka, u odnosu na minimalne uvjete utvrđene zakonom.
Za ekvivalenciju odnosno supstituciju za objavljene knjige i/ili mentorstva, računa se i uspješno vođenje međunarodnog/domaćeg projekta od značaja za Univerzitet u Sarajevu/Elektrotehnički fakultet u Sarajevu.
Član akademskog osoblja u naučnonastavnom zvanju docent može biti izabran u naučnonastavno zvanje vanredni profesor i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više naučnonastavno zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više naučnonastavno zvanje - vanredni profesor dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka.
Uz prijavu na konkurs, kandidat za izbor, obavezno prilaže:
biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda; diplomu matičnog fakulteta o završenom dodiplomskom i magistarskom studiju, te diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj oblasti; potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u naučnonastavnom zvanju docent, odnosno potvrdu da je u nastavi proveo najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko je ispunio uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji je biran; objavljene knjige, udžbenike i monografije, sve nakon posljednjeg izbora u zvanje; objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora u zvanje; dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što su projekt, patent ili originalni metod, nakon posljednjeg izbora u zvanje; dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu drugog ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra po predbolonjskom procesu, nakon posljednjeg izbora u zvanje; dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovnaju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), odnosno u skladu sa članom 199. st. (1) i (2) Statuta Univerzitea u Sarajevu, u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete; dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovnaju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja; podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti; ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu. Napomena:
Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut. Potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje. U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, osim knjiga, udžbenika i monografija, trebaju biti parafirani od strane kandidata. Prijava kandidata za određeno naučnonastavno zvanje treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao. Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti e-mail: etf@etf.unsa.ba