KONKURS za izbor akademskog osoblja ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-3680/22 od 04.07.2022. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-11-72/22 od 20.07.2022. godine), Dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja\1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast "Automatika i elektronika", u radni odnos sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca.

Uvjeti:
Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene članom 96. tačka b) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti koje kandidat za izbor treba da ispunjava su:
viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij) proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5.

Uz prijavu na konkurs, kandidat obavezno prilaže:
biografiju;
diplomu matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme i naučnog stepena magistra ili ovjerena kopija diplome prvog i drugog ciklusa studija);
uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studija ili dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija;
dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta;
ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Napomena:
Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.
Potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.
U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.
Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.
Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti putem emaila etf@etf.unsa.ba.