RULES ON THE "Marko Zirojević" AWARD

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET


Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet na 13. redovnoj sjednici održanoj dana 05.09.2022. godine donosi

PRAVILNIK O NAGRADI ''Marko Zirojević''

Član 1.
(1) Ovim se Pravilnikom određuju uslovi za dodjelu nagrade najboljem studentu II godine drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet - Nagrada ''Marko Zirojević'' (u daljem tekstu skraćeno: Pravilnik).
(2) Nagrada je godišnja i dodjeljuje se na osnovu prethodno dostavljenog prijedloga Komisije za provođenje postupka dodjele nagrade najboljem studentu II godine drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.
(3) Naziv nagrade: Nagrada ''Marko Zirojević''
(4) Postupak za dodjelu nagrade iz stava (2) ovog člana pokreće se odlukom Dekana Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, te se ista dostavlja Komisiji za provođenje postupka dodjele nagrade najboljem studentu II godine drugog ciklusa studija.

Član 2.
(1) Komisiju za provođenje postupka dodjele nagrade najboljem studentu II godine drugog ciklusa studija čine svi šefovi odsjeka vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet (u daljem tekstu skraćeno: Komisija).
(2) Prilikom donošenja svoga prijedloga, Komisija je dužna uzeti u razmatranje sljedeće kriterije:
Najveći ostvareni prosjek ocjena studenta na prvom ciklusu studija i prvoj godini drugog ciklusa studija;
Da tokom trajanja prvog ciklusa studija student nije niti jednom obnovio godinu studija;
Drugi kriteriji koje Komisija smatra relevantnim.
(3) Komisija svoj prijedlog iz stava (2) ovog člana dostavlja na razmatranje Dekanu Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.

Član 3.
(1) Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet donosi odluku o nagrađivanju studenta II godine drugog ciklusa studija na osnovu prethodno dostavljenog prijedloga Komisije iz člana 2. ovog Pravilnika.
(2) Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet svake godine određuje visinu nagrade (visina novčanog iznosa) koja će se isplatiti najboljem studentu II godine drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, u dogovoru sa donatorima.
(3) Odluka iz prethodnog stava ovog člana mora biti obrazoložena.

Član 4.
Komisija iz člana 2. stav (1) ovog Pravilnika za svoj rad neće primiti naknadu, a obavezna je voditi zapisnik o svome radu, te se isti dostavlja Dekanu Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet uz prijedlog iz člana 2. stav (3) ovog Pravilnika.

Član 5.
(1) Nagrada iz člana 1. stav (2) ovog Pravilnika se sastoji od potvrde Nagrada ''Marko Zirojević'' kao i određenog novčanog iznosa.
(2) Nagradu iz člana 1. stav (2) ovog Pravilnika uručuje Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.

Član 6.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način na koji je donesen Pravilnik.

Član 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu slijedećeg dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.


Broj: 02-4549/22 DEKAN
Sarajevo, 05.09.2022. godine
Prof. dr. Jasmin Velagić