Decision

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNICKI FAKULTET

Broj:01- Sarajevo, 16.09.2022. godine Na osnovu c1.69. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Sluzbene novine Kantona Saraj evo", broj 36/22), ól. 104. stay (2) i 151. stay (1) Statuta Univerziteta u S araj evu (broj: 01- 1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), clana 50. st. (2), (5) i (7) Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, strucni i specijalisticki studij na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 01-1094- 1/18 od 12.10.2018. godine) i prijedloga Vijeca Odsjeka za racunarstvo i informatiku (broj: 01- 4459/22 od 02.09.2022. godine), Vijece Univerziteta u Sarajevu — Elektrotehnicki fakultet na 11. vanrednoj sjednici odrzanoj dana 16.09.2022. godine, donosi

ODLUKU

I
Usvajaju se dopune Liste ponudenih tema i mentora za izradu zavrsnih radova za drugi ciklus studija na Odsjeku za racunarstvo i informatiku u studijskoj 2021/2022. godini (broj: 01-127/22 od 10.01.2022. godine).

II
Lista ponudenih tema i mentora iz tacke I ove odluke se dopunjava na nacin kako slijedi:
Kod predmetnog nastavnika/mentora, doc. dr. Senke Krivic, dodaje se tema: 2. Izgradnja profila programera na osnovu historije aktivnosti u razvojnom okruzenju

III
Odluka stupa na snagu danom donosenja.

DEKAN Prof. dr. Jasmin Velagić

Odluka-19092022_0005