Notice about the defense of the seminar

UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

S a r a j e v o Zmaja od Bosne bb

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-742/23od 10.03.2023. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Irfan Prazina, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 2.1, pod naslovom "Methods for Automatic Web Page Layout Testing and Analysis: a Review". Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Vensadom Okanović, vanrednim profesorom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta. Odbrana seminara, održat će se 29. marta 2023. godine (srijeda), s početkom u 15:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 1-15). Odbrana seminara je javna. Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašavaju se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Naučnoistraživački seminar 2.1. Irfan Prazina-Sazetak.doc