Defense of the master's thesis candidate Elvir Mujić

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Zmaja od Bosne 8 S a r a j e v o

O B A V J E Š T E N J E

ELVIR MUJIĆ
branit će magistarski rad pod naslovom
"Pristup modeliranju netipične srednjenaponske distributivne mreže s izolovanim zvjezdištem"

6. januara 2023. godine (petak) sa početkom u 12,00 sati

u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta

sala 3-46 – III sprat

Pristup odbrani je slobodan

Magistarski rad može se pregledati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.