NOTICE ON THE PUBLIC DEFENSE OF THE DOCTORAL DISSERTATION PROJECT

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine, 01-260/20 od 30.09.2020. godine i 01-20-142/21 od 24.12.2021. godine), Univerzitet u Sarajevu-Elektrotehnički fakultet objavljuje

O B A V I J E S T O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Javna odbrana projekta doktorske disertacije studenta Ajdina Alihodžića, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, pod naslovom "Estimacija električnih i magnetskih polja u blizini nadzemnih vodova zasnovana na upotrebi umjetnih neuronskih mreža", održat će se dana 18.11.2022. godine (petak), s početkom u 11:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta (treći sprat, sala 3-02).Datum oglašavanja: Sarajevo, 11.11.2022. godine