COMPETITION for the selection of academic staff''

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo;, br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-3156/22 od 06.06.2022. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-9-58/22 od 29.06.2022. godine), Dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, raspisuje

KONKURS za izbor akademskog osoblja
\

 1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU 1.1. u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast Računarstvo i informatiku;, u radni odnos sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

  Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene članom 96. tačka f) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu. Uvjeti koje kandidat za izbor treba da ispunjava su:
 • redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija. U slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uvjet objavljena knjiga i/ili mentorstva za treći ciklus studija, uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citatnim bazama podataka, u odnosu na minimalne uvjete utvrđene zakonom. Za ekvivalenciju odnosno supstituciju za objavljene knjige i/ili mentorstva, računa se i uspješno vođenje međunarodnog/domaćeg projekta od značaja za Univerzitet u Sarajevu/Elektrotehnički fakultet u Sarajevu. Član akademskog osoblja u naučnonastavnom zvanju vanredni profesor može biti izabran u naučnonastavno zvanje redovni profesor i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više naučnonastavno zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više naučnonastavno zvanje - redovni profesor dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka. Uz prijavu na konkurs, kandidat za izbor, obavezno prilaže:
 • biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda;
 • diplomu matičnog fakulteta o završenom dodiplomskom i magistarskom studiju, te diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj oblasti;
 • potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u naučnonastavnom zvanju vanredni profesor, odnosno potvrdu da je u nastavi proveo najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko je ispunio uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji je biran;
 • objavljene knjige, udžbenike i monografije, sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što su projekt, patent ili originalni metod, nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu drugog ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra po predbolonjskom procesu, nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena doktora nauka po predbolonjskom procesu, nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovnaju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), odnosno u skladu sa

  članom 199. st. (1) i (2) Statuta Univerzitea u Sarajevu, u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;
 • dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovnaju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja;
 • podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;
 • ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa Zakonom ovisokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu. Napomena:
 • Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.
 • Potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.
 • U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, osim knjiga, udžbenika i monografija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.
 • Prijava kandidata za određeno naučnonastavno zvanje treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.
 • Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u). Biografiju i spisak objavljenih radova, projekata, patenata ili orginalnih metoda potrebno je dostaviti i u elektronskoj formi (na CD-u). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na e-mail: etf@etf.unsa.ba.