KONKURS za izbor akademskog osoblja ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Na osnovu čl. 121. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 36/22), čl. 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Elektrotehnički fakultet, broj: 01-6267/21 od 06.12.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-23-55/21 od 22.12.2021. godine, Dekan Univerziteta u Sarajevu-Elektrotehnički fakultet raspisuje

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

 1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU 1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika", u radni odnos sa punim radnim vremenom – 1 izvršilac

  Uvjeti:
  Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene čl. 112. stav (2) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 36/22) i čl. 194. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Sarajevu. Uvjeti koje kandidat za izbor treba da ispunjava su: − asistent: odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom ocjenom 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8

  Uz prijavu na konkurs kandidat obavezno prilaže:
 • biografiju;
 • diplomu matičnog fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (dostavlja se diploma prvog i drugog ciklusa studija)
 • dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija
 • ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje asistent u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu

  Napomena:
 • navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kavalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut;
 • potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje;
 • u prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju; svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija trebaju biti parafirani od strane kandidata;
 • prijava kadidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao;
 • prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u).
  Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti putem emaila etf@etf.unsa.ba.

  Konkurs asistent.pdf