Competition for the selection of academic staff for the associate title of senior assistant in the scientific field of Automation and Electronics - 2 executors

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odlukom o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj: 01-6995/22-1 od 18.11.2022.godine i Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. i Odlukom o usvajanju dopune Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje broj: 01-339-4/23 i Dopunom dinamičkog plana potreba za izbor u zvanje broj: 01-339-4-1/23 od 06.02.2023. godine na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. godini, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta broj: 01-730/23 od 10.03.2023.godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7-5/23 od 29.03.2023. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja - saradnika

I - Za izbor akademskog osoblja - saradnika u zvanje viši asistent i to:

Na naučnu oblast „Automatika i elektronika“ ….....................2 izvršioca (radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom)

II - Uslovi konkursa: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 112. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22) i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu:

viši asistent: završen drugi ciklus studija ili njegov ekvivalent s najmanje 300 ECTS, 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8;

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u zvanje zainteresovani kandidati prilažu:  biografiju (CV), u elektronskoj i štampanoj varijanti;  ovjerenu kopiju diplome i dodatak diplomi o završenom prvom i drugom ciklusu studija (magisteriju) odnosno integrisanom studiju;  kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti akademsko zvanje za koju se prijavljuju.

III - Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo (sa naznakom; "za Konkurs za izbor akademskog osoblja –saradnika";)

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su članovima 112. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo"; broj 36/22) i članom 192,193,194,196,199. i 200. Statuta Univerziteta u Sarajevu. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima.

Kontakt osoba: Aida Sarajlić Ovčina, tel.: 033250702.