Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast Računarstvo i informatika

Shodno članu 124. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 36/22, Dekan Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor jednog izvršioca u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast Računarstvo i informatika, na Odsjeku za računarstvo i informatiku (prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom), za prijavljenog kandidata:

  • Amina Mević, magistar fizike

Predmetni konkurs je objavljen 15.07.2022. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.

Izvještaj se objavljuje u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje od strane prijavljenog kandidata.

Prilozi: