Naziv titule koja se stiče završetkom studija: Magistar/master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za elektroenergetiku

Glavna oblast studiranja: Elektroenergetika

Ciklus studija: Drugi ciklus studija (Magistar)

Minimalan broj stečenih ECTS: 120

Zvanično trajanje studijskog programa: Četiri semestara/Dvije godine

Uslovi za upis: Završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje 180 ECTS, prijemni ispit iz odabranih oblasti elektroenergetike i matematike

Način studiranja: Full-time

Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski

Obrazovni ciljevi:

Magistar elektrotehnike - diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek Elektroenergetika:

posjeduje široka znanja u oblasti analize složenih problema iz oblasti elektroenergetskih sistema ima široko obrazovanje iz oblasti razvoja i korištenja sistema automatiziranog mjerenja i upravljanja u oblasti elektroenergetike posjeduje vještine za formuliranje, analiziranje i korištenje numeričkih metoda za rješavanje složenih problema iz elektroenergetike koji se opisuju preko parcijalnih diferencijalnih jednačina posjeduje odgovarajuće vještine za uvođenje fundamentalnih koncepata visokonaponskog inžinjerstva te analiziranje i iz domene specifičnih fizičkih fenomena na visokim naponima posjeduje znanja, vještine i kompetencije za sistematično prezentiranje prelaznih i stalnih smetnji koje dovode do slabljenja kvalitete električne energije posjeduje znanja o novim tehnološkim aspektima u oblasti proizvodnje, prenosa, upotrebe i skladištenja električne energije posjeduje znanja, vještine i kompetencije iz oblasti ispitivanja i održavanja električnih instalacija posjeduje odgovarajuća znanja i vještine o karakteristikama ulaganja u elektroenergetski sektor te o privatizaciji i deregulaciji u elektroenergetskom sektoru.

Ishodi učenja:

Student po okončanju drugog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

znanja i razumijevanje upravljanja sistema s istosmjernim i izmjeničnim električnim mašinama u statičkim i dinamičkim stanjima te njihovom primjenom u različitim vrstama elektromotornih pogona i mehatroničkih sistema u industriji, robotici, servopogonima električnim vozilima znanje i razumjevanje principa rada, konstrukcije, načina upravljanja i korištenja posebnih vrsta električnih mašina u različitim vrstama elektromotornih pogona i mehtroničkih sistema opisivanje i modeliranje najsloženijih inžinjerskih problema sposobnost analize i modeliranja složenih EES, integracija modela trofaznih tokova snaga i modela kratkih spojeva, modeliranje i analiza elektromagnetskih tranzijenata u frekventnoj i vremenskoj domeni znanje i razumijevanje različitih vrsta prenaponskih naprezanja i ponašanje izolacijskih sistema kod djelovanja tih naprezanja poznavanje načina izbora mjerne opreme i definisanje ispitnih krugova pri visokonaponskim ispitivanjima sposobnost korištenja modernih simulacijskih softvera za analize elektromagnetskih tranzijenata u vremenskoj domeni znanja iz primjene modernih senzora koji se koriste u sistemima automatiziranog mjerenja i upravljanja kao i primjene inteligentnih mjerno-upravljačkih sistema sposobnost za formuliranje složenih inžinjerskih problema na način koji omogućuje njihovo numeričko rješavanje sposobnost za sve analize određenih stanja odnosno režima rada složenih EES te izrada odgovarajućih projektnih rješenja koristeći se modernim softverskim alatima sposobnost u upravljanju i eksploataciji savremenih elektroenergetskih sistema sposobnost analiziranja sigurnosti i upravljanja havarijskim režimima elektroenergetskih sistema odnosno učešća u aktuelnom restrukturiranju elektroenergetskog sektora poznavanje korištenja i kompetentnost u projektiranju nekonvencionalnih izvora električne energije (gorive ćelije, vodik, sunce, itd) kompetentnost kod izrade projektne dokumentacije elektroenergetskih postrojenja korištenjem CAD paketa te zaštita i automatizacija elektroenergetskih postrojenja sposobnost- kompetentnost projektiranja niskonaponskih razvoda i niskonaponskih instalacija u industrijskim i komercijalnim objektima sposobnost projektiranja sistema distribuirane proizvodnje električne energije znanje i razumijevanje modela finansiranja izgradnje objekata EES, analiziranje troškova proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije kompetentnost pri analiziranju i pravljenju prijedloga pri odlučivanju kod rješavanja problema koji se odnose na sve aspekte utjecaja elektroenergetskog sistema na okolinu.

Plan i program studija:

Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.