Osobe koje su na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave bolonjskog sistema obrazovanja i osobe koje su završile studij u skladu sa propisima koji su važili prije uspostave bolonjskog sistema obrazovanja na inostranim visokoškolskim ustanovama, a kojima je izvršen postupak nostrifikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, da u skladu sa Pravilnikom o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja (broj: 01-14-88-1/20 od 24.06.2020. godine) mogu pokrenuti postupak ekvivalencije ranije stečenog zvanja sa novim zvanjem koje se stiče u skladu sa bolonjskim sistemom studija.

U cilju pokretanja postupka ekvivalencije ranije stečene akademske titule odnosno naučnog i stručnog zvanja, zainteresirani kandidati treba da poduzmu aktivnosti kako slijedi:

1.Podnošenje zahtjeva za ekvivalenciju

Postupak ekvivalencije pokreće se podnošenjem zahtjeva za ekvivalenciju. Uz zahtjev za ekvivalenciju se prilaže:

 • ovjerena fotokopija diplome stečene akademske titule, odnosno naučnog i stručnog zvanja ili ovjerena fotokopija rješenja o provedenom postupku nostrifikacije diplome, čija se ekvivalencija zahtijeva,
 • original ili ovjerena fotokopija službenog dokumenta izdatog od fakulteta koji sadrži podatke o položenim ispitima s ocjenama, službenim nazivom i trajanjem studijskog programa, te uvjetima upisa (uvjerenja o prepisu položenih ispita),
 • original ili ovjerena fotokopija rodnog lista,
 • original ili ovjerena fotokopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime;
 • dokaz o uplati (kopija uplatnice) naknade za troškove postupka ekvivalencije u iznosu od 400,00 KM (četiristokonvertibilnihmaraka i 00/100).


Popunjen zahtjev za ekvivalenciju, sa gore navedenim dokumentima, predaje se u Dekanat Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (kancelarija 1-26).

2.Rješavanje zahtjeva za ekvivalenciju

Rješavanje zahtjeva za ekvivalenciju provodi stalna Komisija za provođenje postupka ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja sa novim zvanjem. Nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, komisija podnosi izvještaj sa prijedlogom o ekvivalenciji. Na osnovu izvještaja komisije, Vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu donosi odgovarajuću odluku o ekvivalenciji. Rok za rješavanje pojedinačnog zahtjeva za ekvivalenciju ranije stečene akademske titule odnosno naučnog i stručnog zvanja je 30 dana, računajući od dana predaje urednog zahtjeva. Obavijest o rješenju zahtjeva, sa odlukom o ekvivalenciji dostavlja se podnositelju zahtjeva poštom na kućnu adresu.

3.Podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji

Za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji, potrebno je predati:

 • zahtjev za izdavanje uvjerenja;
 • dokaz o uplati naknade za troškove izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji u iznosu od 20,00 KM (dvadesetkonvertibilnihmaraka i 00/100).

Rok za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji je najkasnije pet dana od datuma podnošenja zahtjeva.

4.Relevantni dokumenti (linkovi za preuzimanje)

1_Odluka_Senata_-_24._06._2020..pdf

2_Pravilnik_o_ekvivalenciji_ranije_stecenih_akadem._titula__nauc._i_struc._zvanja.pdf

3_Obrazac_Zahtjeva_za_ekvivalenciju_na_UNSA.docx

4_Zahtjev_za_izdavanje_uvjerenja_o_ekvivalenciji.doc

5_Odluka_Vlade_KS_-_troskovi_ekvivalencije.pdf

5.Upute za plaćanje

Prihodi od ekvivalencije javnih isprava (ranije stečenih) u iznosu 400,00 KM

 • Svrha doznake: Prihodi od ekvivalencije javnih isprava (ranije stečenih)
 • Primalac: Depozitni račun KS
 • Račun primaoca: 1411965320008475
 • Vrsta prihoda: 722652
 • Općina: 077
 • Budžetska organizacija: 3502006
 • Poziv na broj: 0000000090Troškovi za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji u iznosu 30,00 KM

 • Svrha doznake: Izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji
 • Primalac: Depozitni račun KS
 • Račun primaoca: 1411965320008475
 • Vrsta prihoda: 722655
 • Općina: 077
 • Budžetska organizacija: 3502006
 • Poziv na broj: 0000000018Troškovi izdavanje uvjerenja o položenim ispitima u iznosu 20,00 KM

 • Svrha doznake: Izdavanje uvjerenja o položenim ispitima
 • Primalac: Depozitni račun KS
 • Račun primaoca: 1411965320008475
 • Vrsta prihoda: 722655
 • Općina: 077
 • Budžetska organizacija: 3502006
 • Poziv na broj: 0000000018Napomena:

Kandidati koji imaju prebivalište ili boraviše izvan Bosne i Hercegovine, zahtjev za ekvivalenciju sa pripadajućom dokumentacijom (tačka 1) mogu dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: etf@etf.unsa.ba. U tom slučaju, originalne primjerke ili ovjerene fotokopije dokumentacije dostavljaju prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji, odnosno najkasnije prilikom preuzimanja uvjerenja o ekvivalenciji (tačka 3).