Dopune Liste ponuđenih tema i mentora za izradu završnih radova za drugi ciklus studija na Odsjeku za računarstvo i informatiku u studijskoj 2021/2022.

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Broj: 01-4866/22

Sarajevo, 16.09.2022. godine Na osnovu čl. 69. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 36/22), čl. 104. stav (2) i 151. stav (1) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), člana 50. st. (2), (5) i (7) Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 01-1094-1/18 od 12.10.2018. godine) i prijedloga Vijeća Odsjeka za računarstvo i informatiku (broj: 01-4459/22 od 02.09.2022. godine), Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet na 11. vanrednoj sjednici održanoj dana 16.09.2022. godine, donosi

ODLUKU

I

Usvajaju se dopune Liste ponuđenih tema i mentora za izradu završnih radova za drugi ciklus studija na Odsjeku za računarstvo i informatiku u studijskoj 2021/2022. godini (broj: 01- 127/22 od 10.01.2022. godine).

II

Lista ponuđenih tema i mentora iz tačke I ove odluke se dopunjava na način kako slijedi:

  • Kod predmetnog nastavnika/mentora, doc. dr. Senke Krivić, dodaje se tema:
  1. Izgradnja profila programera na osnovu historije aktivnosti u razvojnom okruženju
    III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

    DEKAN Prof. dr. Jasmin Velagić