Stavljanje na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije Emira Coge

Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, višeg asistenta Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta, Emira Coge, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, pod naslovom "Proceduralno modeliranje hijerarhijske podjele prohodnog prostora sa inter-operabilnošću između nivoa hijerarhija" i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

  • Dr. Vensada Okanović, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", predsjednica,
  • Dr. Selma Rizvić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", članica (mentorica) i
  • Dr. Razija Turčinhodžić Mulahasanović, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, naučna oblast: " Računarstvo i informatika ", članica,

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID.


Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja (26.06.2024. godine), a mogu se pregledati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne bb (kancelarija 0-04), svakim radnim danom u periodu od 10:00 do 13:00 sati.