Stavljanje na uvid korigovane radne verzije doktorske disertacije Adnana Osmanovića

Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, višeg asistenta Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, Adnana Osmanovića, magistar elektrotehnike — diplomirani inženjer elektrotehnike, pod naslovom "Disturbance Observer Applications in DFIG System Control" i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

  • Dr. Jasmin Velagić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Automatika i elektronika", predsjednik,
  • Dr. Tarik Uzunović, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Automatika i elektronika", član (mentor),
  • Akademik dr. Asif Šabanović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, doktor tehničkih nauka, uža naučna oblast “Robotika i mehatronika" unutar naučne oblasti: "Automatika i elektronika", član (mentor),
  • Dr. Senad Huseinbegović, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Automatika i elektronika", član,
  • Dr. Jakub Osmić, redovni profesor Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, doktor tehničkih nauka, uža naučna oblast: "Automatika i robotika", član.STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne bb (kancelarija 0-04), svakim radnim danom u periodu od 10:00 do 13:00 sati.