Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Alija Jusić

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Alija Jusić, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Procjena životnog vijeka elektroenergetskih struktura izolovanih gasom na niskom pritisku i vakumu".

Prezentacija će se održati 18. decembra 2023. godine (ponedjeljak), s početkom u ll:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 3-46 Bitlab, treći sprat).

Obavje5tenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.