Konkurs za izbor akademskog osoblja - saradnika u zvanje viši asistent a naučnu oblast "Elektroenergetika"

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odlukom o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj: 01-6995/22-1 od 18.11.2022.godine i Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. i Odlukom o usvajanju dopune Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje broj: 01-339-4/23; 01-964/23 i Dopunom dinamičkog plana potreba za izbor u zvanje broj: 01-339-4-1/23 od 06.02.2023.; i 01-964-1/23 od 03.04.2023. i 01-2207/23 i 01-2207-1/23 od 03.07.2023. godine na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. godini, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta broj: 01-2684/23 od 21.07.2023.godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-11/23 od 26.07.2023. godine, raspisuje se

Konkurs za izbor akademskog osoblja - saradnika

I - Za izbor akademskog osoblja - saradnika u zvanje viši asistent i to:

  1. Na naučnu oblast "Elektroenergetika" - 1 izvršilac (radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom)

Ostale informacije možete pogledati u dokumentu ispod: