Šta je to prvi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu?

Doslovce, bachelor označava neo­že­­nje­nog muškarca ili neudatu ženu (ba­­che­­lor girl).

U terminologiji koja se ši­­r­o­ko koristi u okviru engleskog go­vor­­nog područja, ista ta riječ (nakon skra­ći­vanja termina bachelor’s degree) oz­na­­čava posjednika diplome (bez ob­zira na spol) prvog akademskog stu­pnja.

Nastavni planovi i programi Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, vođeni osnovnim principima Bolonjskog procesa, omogućit će posjedniku ovog stupnja da:

  • primjereno dobro poznaje meto­dološko-operativne aspekte ma­ tematike i drugih baznih discip­li­na kako bi bio kadar ta znanja koristiti za interpretiranje i opi­sivanje inženjerskih problema;
  • primjereno dobro poznaje meto­dološko-operativne aspekte in­že­njerstva, kako općeg, tako i onog koje se neposredno odnosi na njegovu struku, kako bi bio ka­dar formulirati i rješavati inže­njerske probleme koristeći su­vremenu tehniku i instrumente;
  • bude kadar koristiti tehnike i in­strumente za projektiranje kom­ponenata, sistema i procesa;
  • bude kadar provesti eksperi­mente, analizirati ih i interpreti­rati njihove rezultate;
  • primjereno dobro poznaje kon­tekst i kulturu svog sutrašnjeg radnog ambijenta u njegovim eko­nomskim, upravljačkim i or­ga­nizacijskim aspektima;
  • uspješno komunicira, pismeno i usmeno, uključujući i komunici­ ranje na engleskom jeziku;
  • posjeduje sposobnost da kroz raz­ličite oblike (uključujući i sa­mostalan rad) kontinuirano upot­punjuje svoje znanje.

Studijski programi prvog cikusa studija na Elektrotehničkom fakultetu su organizovani na četiri odsjeka kroz četiri studijska programa:

Od 2012. godine su studijski programi Prvog ciklusa na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu dobili međunarodni certifikat od akreditacijske agencije za studijske programe ASIIN iz Njemačke, čime ova akreditacijska agencija potvrđuje da su studijski programi Prvog ciklusa iz oblasti iz automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike i telekomunikacija po svom sadržaju i načinu izvođenja u potpunosti podudarni sa normama visokog obrazovanja koje vrijede u Evropskoj uniji.

Isti tip akreditacije Elektrotehnički fakultet je prošao i 2018 godine, tako da je akreditacija za sva četiri studijska programa nastavljena i za period do 2024. godine.

Podaci o akreditaciji programa Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu se mogu pronaći na slijedećem linku, gdje ime Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu stoji zajedno sa svim drugim prestižnim univerzitetima Njemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja. Ovakvom akreditacijom se ne može pohvaliti ni jedna druga visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini.

Nakon završetka studijskih programa prvog ciklusa studija diplomanti dobijaju zvanje:

Bakalaureata/Bachelora - Inženjera elektrotehnike,
Odsjek za {naznačen jedan od gore navedenih odsjeka}.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba