Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij [2019]

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 26. redovnoj sjednici održanoj 19. 12. 2018. godine donio Odluku o donošenju Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij, broj: 01-1101-79/18.

Pravilima studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se: detaljna organizacija, trajanje i izvođenje studija na Univerzitetu u Sarajevu, nositelji studija, uvjeti za upis na studije, način izvođenja nastave i istraživanja, postupak prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije, prava i obaveze doktoranta, sastav komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i konačne verzije doktorske disertacije, prava i obaveze mentora, kao i druga pitanja u vezi sa organizacijom i izvođenjem studija.

Sastavni dio ovih Pravila čine utvrđeni obrasci (DS 1 - DS 10).

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 27. redovnoj sjednici održanoj 30. 01. 2019. godine donio Odluku o dopuni Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-3-40/19.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba