Konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Telekomunikacije"

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1), (2) i (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-3207/12 od 12.07.2021. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-14-71/21 od 29.09.2021. godine), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, raspisuje

Konkurs za izbor akademskog osoblja

1.    ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

1.1.    u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Telekomunikacije", u radni odnos s punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene članom 96. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 194. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Sarajevu.  

Uvjeti koje kandidat za izbor treba da ispunjava su:

 • asistent: odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Uz prijavu na konkurs, kandidat obavezno prilaže: 

 • biografiju; 
 • diplomu matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (dostavlja se diploma prvog i drugog ciklusa studija); 
 • dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija;
 • ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno asistent u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Napomena:

 • Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.
 • Potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje. 
 • U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.
 • Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.
 • Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u). 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.   

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 033 250 706, a kontakt osoba je Dženita Šabanadžović.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba