Odluka o pravilima za odabir izbornih nastavnih predmeta na Prvom i Drugom ciklusu studija u studijskoj 2021/2022. godini

Vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu je na svojoj 48. elektronskoj sjednici, održanoj 20.09.2021. godine, donijelo

Odluku o pravilima za odabir izbornih nastavnih predmeta na prvom i drugom ciklusu studija u studijskoj 2021/2022. godini

Sažetak:

Zabranjuje se odabir izbornih nastavnih predmeta sa drugog studijskog programa, pri čemu izuzetak čine nastavni predmeti koji se nalaze u važećem Nastavnom planu i programu matičnog studijskog programa.

Studentu se može odobriti odabir izbornog nastavnog predmeta sa drugog studijskog programa isključivo ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi (kumulativno):
a) pribavljanje prethodne saglasnosti šefa matičnog odsjeka (samostalno bez konsultiranja vijeća odsjeka), pri čemu šef odsjeka o predmetnom pitanju može u okviru sjednice konsultirati vijeće odsjeka, ali je u tom slučaju stav/odluka vijeća odsjeka za šefa odsjeka obavezujuća;
b) pribavljanje prethodne saglasnosti šefa nematičnog odsjeka (samostalno bez konsultiranja vijeća odsjeka), pri čemu šef odsjeka o predmetnom pitanju može u okviru sjednice konsultirati vijeće odsjeka, ali je u tom slučaju stav/odluka vijeća odsjeka za šefa odsjeka obavezujuća;
c) pribavljanje prethodne saglasnosti prodekana za nastavu.

Prilikom odabira izbornih predmeta u okviru semestra (gdje je broj nastavnih predmeta označen sa broj_predmeta), maksimalan broj studenata na jednom nastavnom predmetu iz te grupe se računa u odnosu na ukupan broj studenata upisanih u taj semestar (ukupan_broj_studenata).

Maksimalan broj studenata na jednom izbornom predmetu je 120%/broj predmeta * ukupan_broj_studenata, zaokruženo na najbliži manji cijeli broj,

Na izbornom nastavnom predmetu, nastava će se izvoditi ukoliko je jedan student odabrao taj nastavni predmet kao izborni.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba