Upis u zimski semestar studijske 2021/2022. godine

Upis će se vršiti od 14.09.2021. godine do 30.09.2021. godine

Za upis u zimski semestar u studijskoj 2021/2022. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

1. Indeks (obavezno upisati predmete zimskog semestra);

2. Upisni list, semestralni list, dva prijavna lista – ŠV 20 (navedeni upisni materijal možete kupiti na portirnici Fakulteta);

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisati i predati u dva primjerka);

4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine -uplatnica (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1);

 

I CIKLUS STUDIJA

Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija uplaćuju školarinu kako slijedi:

- redovan studij - 100,00 KM

- redovan samofinansirajući studij - 1.800,00 KM

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 200,00 KM za ponovni upis u godinu studija.

 

II CIKLUS STUDIJA

Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija uplaćuju školarinu kako slijedi:

- redovan studij - 130,00 KM

- redovan samofinansirajući studij - 2.000,00 KM

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 260,00 KM za ponovni upis u godinu studija.

 

STUDENTI UPISANI NA EKVIVALENCIJU ZVANJA

Studenti upisani na ekvivalenciju zvanja uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu.

 

STRUČNI STUDIJ “RAZVOJ SOFTVERA”

Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija uplaćuju školarinu kako slijedi:

Redovan samofinansirajući studij: 2.000,00 KM

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 200,00 KM za ponovni upis u godinu studija.

 

5. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe -Zamger (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1);

6. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe -ISSS (uplatu izvršiti prema uputstvu br.2);

7. Dokaz o uplati za ispitne košuljice. Studenti uplaćuju za ispitne košuljice po 1,00 KM za svaki upisani predmet (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1).

Uputstva za uplate se nalaze u prilogu obavještenja.

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

Važno:

- Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) i studenti koji uplaćuju participaciju za svaki nepoloženi ispit mogu utvrđeni iznos participacije troškova studija uplatiti u dva dijela, na sljedeći način:

- 50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar, a preostali 50 % najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru.

- Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

- Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača ima pravo u toku prvog/drugog ciklusa studija jedanput obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status. Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog/drugog ciklusa studija gubi status budžetski finansiranog studenta, te nastavlja studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta.

- Studenti koji nisu izmirili sve svoje obaveze po osnovu plaćanja upisnine prilikom upisa u 2020/2021. studijsku godinu, dužni su svoje obaveze izmiriti prilikom upisa u studijsku 2021/2022. godinu.

- Ukoliko je student u skladu sa odlukom Vijeća Elektrotehničkog fakulteta broj: 04-1-3031/16 od 05.09.2016. godine ostvario pravo na koliziju, potrebno je da zahtjev za koliziju kreira kroz zamger, te isti isprinta u dva primjerka i preda zajedno sa upisnim materijalom.

- Studenti strani državljani dužni su, prilikom predaje dokumenata za upis, dostaviti i potvrdu o prijavi boravka.

- Nastava u zimskom semestru u studijskoj 2021/2022. počinje 04.10.2021. godine.

- Početak nastave na drugom ciklusa studija će biti naknadno objavljen.

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba