Odbrana Naučnoistraživačkog seminara 1.1, pod naslovom "Planiranje kretanja robotskih manipulatora - pregled istraživanja" (Nermin Čović)

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-3213/21 od 12.07.2021. godine), Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, daje

Obavjest o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Nermin Čović, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.1, pod naslovom "Planiranje kretanja robotskih manipulatora - pregled istraživanja".

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskim savjetnikom, dr. Bakirom Lačevićem, vanrednim profesorom Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

Odbrana seminara, održat će se uz fizičko prisustvo, dana 14. jula 2021. godine (srijeda), s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (sala BitLab, treći sprat). 

Odbrana seminara je javna, uz obavezno pridržavanje epidemioloških mjera.

Sažetak:

U ovom radu biće dat pregled istraživanja na temu planiranja kretanja robotskih manipulatora, kako u okruženjima sa statičkim, tako i sa dinamičkim preprekama. Također, biće dat osvrt na asimptotski optimalne algoritme. Primarni fokus tiče se SB (engl. Sampling Based) metoda, koje su danas najzastupljenije i uzimaju sve veći akcenat, kako u istraživanjima, tako i u industrijskoj praksi. Zatim, izabrano je nekoliko tipičnih predstavnika iz pomenute klase algoritama za detaljniju analizu: RRT-Connect, RBT-Connect, RGBT-Connect, RRTX i DA-DRM algoritam. Provedena je simulaciona analiza koja ukazuje na već potvrđene performance analiziranih algoritama, kako u statičkom tako i u dinamičkom okruženju, ali otkriva i nedostatke kojima treba posvetiti posebnu pažnju.

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba