Odbrana magistarskog rada - Nedim Mujić

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb 

S a r a j e v o

O B A V J E Š T E N J E

NEDIM MUJIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

"Implementacija GIS alata za procjenu iskorištenja solarnih potencijala na mikro lokaciji"

12. jula 2021. godine (ponedjeljak), s početkom u 11:00 sati

u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sala S1 - prizemlje

Pristup odbrani je slobodan, uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Magistarski rad se može pregledati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u  Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba