Konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20 i 40/20), čl. 192. i 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-3635/20 od 27.07.2020. godine) i Odluke Vlade Kantona Sarajevu (broj: 02-04-10017-25/21 od 18.03.2021. godine), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, raspisuje

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU
  1. u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika", za prijem u radni odnos s punim radnim vremenom (1 izvršilac).

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene članom 96. tačka d) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 194. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu.  

Uvjeti koje kandidat za izbor treba da ispunjava su:

 • docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.   

Kandidat koji ranije nije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa u visokoškolskoj ustanovi obavezan je da pred studentima i komisijom održi pristupno predavanje iz naučne oblasti za koju je konkurisao.

Uz prijavu na konkurs, kandidat za izbor, obavezno prilaže:

 • biografiju i spisak objavljenih radova;
 • diplomu matičnog fakulteta o završenom dodiplomskom i magistarskom studiju, te diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj oblasti;
 • objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni);
 • ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Napomena:

 • Konkursom tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.
 • Potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje. 
 • U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.
 • Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.
 • Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u). Biografiju i spisak objavljenih radova je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi (na CD-u).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.   

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom naučne oblasti na koju konkuriše".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 033 250 710, a kontakt osoba je Nejra Alfirević Fočo.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba