Uvid javnosti u korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije - Adis Hamzić

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Adisa Hamzića, magistar geodezija – diplomirani inženjer geodezija, pod naslovom "Modeliranje višestepenog kaskadnog prediktora pomaka sastavnih elemenata u deformacionoj analizi velikih objekata na bazi vremenskih serija uticajnih faktora" i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

- Dr. Samir Omanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", predsjednik,

- Dr. Almir Karabegović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", član,

- Dr. Ingmar Bešić, docent Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika",

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID.

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Pravne službe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb (kancelarija 1-30), svakim radnim danom u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba