Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke

Konkurs za izbor akademskog osoblja - viši asistent za naučnu oblast "Automatika i elektronika",

25.12.2020 13:06   *   Starost poruke: 118 days
  *   Kategorija: Konkursi, Nastava, Opšta obavještenja   *  


Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 201. st. (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-6491/20 od 07.12.2020. godine) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-28-24/20 od 23.12.2020. godine), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast "Automatika i elektronika", u radni odnos s punim radnim vremenom - 1 izvršilac.

 

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 194. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Uvjeti koje kandidat za izbor treba da ispunjava su:

- viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij) proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidat obavezno prilaže:

- biografiju;

- diplomu matičnog fakulteta - odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme i naučnog stepena magistra ili ovjerena kopija diplome prvog i drugog ciklusa studija);

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studija ili dodatak diplomi prvog i drugog ciklusa studija;

- dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta;

- ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

 

Napomena:

- Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

- Kandidat koji je diplomu stekao u inostranstvu prilaže rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

- Potrebno je da kandidat u prijavi naznači naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

- U prijavi je obavezno navesti priloženu dokumentaciju. Svi listovi prijave, kao i priložena dokumentacija, osim knjiga, udžbenika i monografija, trebaju biti parafirani od strane kandidata.

- Prijava kandidata za određeno naučnonastavno zvanje treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje za koje je konkurisao.

- Prijava se dostavlja u pisanoj i (po mogućnosti) elektronskoj formi (na CD-u).

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU, Zmaja od Bosne bb (Kampus Univerziteta u Sarajevu), 71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom odsjeka i naučne oblasti na koje konkuriše".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 033 250 706, a kontakt osoba je Dženita Šabanadžović.

 


 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba