Vijeće Fakulteta

Vijeće fakulteta upravlja radom Fakulteta zajedno sa Dekanom.

Vijeće se sastoji od više od 50 osoba u nastavnom-naučnim zvanjima (redovni i vanredni profesori, docenti, predstavnici saradnika i studenata), te se u pravilu se sastaje jednom mjesečno.

Sjednicama Vijeća predsjedava Dekan.

U slučaju potrebe vanredne sjednice Vijeća se organizuju i češće od jednom mjesečno.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba