Rukovodstvo

Rukovodstvo Fakulteta se sastoji od Dekana i tri prodekana.

Bira ih Vijeće fakulteta tajnim glasanjem na period od četiri godine. Osoba može biti birana dva puta na funkciju dekana.

Dekan za svoj rad odgovara Vijeću fakulteta i Rektoru Univerziteta, a u skladu sa Statutom Univerziteta i lokalnim pravilima.

Dekan: Prof.dr. Jasmin Velagić
dekan@etf.unsa.ba
   
   
Prodekan za opšte poslove i finansije: Prof.dr. Dženana Đonko
prodekan.opf@etf.unsa.ba
   
Prodekan za nastavu: Doc.dr. Mirza Batalović
prodekan.nastava@etf.unsa.ba
   
Prodekan za naučno-istraživački rad: Prof.dr. Tarik Uzunović
prodekan.nir@etf.unsa.ba

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba