Sturktura i upravaljanje

Fakultet se sastoji od četiri odsjeka i nekoliko službi, a njime upravlja dekan i Fakultetsko vijeće, koje broji preko 50 članova - zaposlenika iz redova nastavnika i saradnika te studenata. Vijeće zasjeda jednom mjesečno.

Rukovodstvo

Rukovodstvo Fakulteta se sastoji od Dekana i tri prodekana.

Bira ih Vijeće fakulteta tajnim glasanjem na period od četiri godine. Osoba može biti birana dva puta na funkciju dekana.

Dekan za svoj rad odgovara Vijeću fakulteta i Rektoru Univerziteta, a u skladu sa Statutom Univerziteta i lokalnim pravilima.

Vijeće Fakulteta

Vijeće fakulteta upravlja radom Fakulteta zajedno sa Dekanom.

Vijeće se sastoji od više od 50 osoba u nastavnom-naučnim zvanjima (redovni i vanredni profesori, docenti, predstavnici saradnika i studenata), te se u pravilu se sastaje jednom mjesečno.

Sjednicama Vijeća predsjedava Dekan.

U slučaju potrebe vanredne sjednice Vijeća se organizuju i češće od jednom mjesečno.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba