Uvid javnosti u korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije - Jasmina Dizdarević

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet obavještava da se korigirana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Jasmine Dizdarević, pod naslovom "Model dinamičkog upravljanja konzistencijom transakcijskog DBMS-a baziran na TBC pristupu i inteligentnom particioniranju u okruženju hibridnog clouda" i Izvještaj o ocjeni korigirane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

- Dr. Zikrija Avdagić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", predsjednik,
- Dr. Samir Omanović, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika", član (mentor),
- Dr. Dženana Đonko, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Računarstvo i informatika",

STAVLJAJU   JAVNOSTI   NA   UVID.  

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Službe za pravne, personalne i opće poslove Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb (kancelarija 1-30), svakim radnim danom u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba