Odbrana doktorske disertacije - Omar Bilalović

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU
Sarajevo
Zmaja od Bosne bb

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N  J  E


Omar Bilalović, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

"Modeliranje matematske ground truth slike za 3D mikroskopske objekte koristeći kaskadne konvolucione neuronske mreže optimizirane generatorima parametarskih kombinacija''

24. januara 2022. godine (ponedjeljak)
s početkom u 11:00 sati

u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu
sala S1 - prizemlje.

Odbrana doktorske disertacije je javna, a rad se može pregledati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

© University of Sarajevo - Faculty of Electrical Engineering Sarajevo
Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba